IR Gruppen Sverige AB

Vad är värmefotografering

Värmefotografering (Thermografering) är en beröringsfri metod att mäta ett objekts temperatur.
Man använder sig av IR-Teknik, IR står för InfraRöd.
Alla material sänder ut IR strålning och mängden har att göra med hur varmt objektet är men även vilken typ av material det är.
Vi använder oss av en speciell värmekamera som känner av denna strålning och visar en bild som vi kan se. Med hjälp av denna teknik kan vi se varma till kalla områden i en färgskala vilket hjälper oss att se läckage m.m. Hänsyn måste tas till omgivande temperatur samt vilket material vi mäter på.


Färgerna är till en hjälp för oss att bedömma den mätning vi för tillfället gör.
Vilken temperatur färgskalan representerar beror helt på de inställningar som görs i värmekameran.

En värmekamera är ett mätinstrument som utan att vidröra föremålen känner av deras infraröda strålning (värme) och omvandlar den till en elektrisk signal. Alla föremål över den absoluta nollpunkten (-273,15°C) avger infraröd strålning. Signalen kan sedan bearbetas för att skapa värmebilder eller användas för temperaturberäkningar. Detta innebär att termografören med hjälp av kameran kan identifiera och utvärdera värmerelaterade fel. Mätobjektet avbildas av värmekameran som mäter inkommande infraröd (IR) strålning och presenterar det som en bild. De thermografiska bilderna kan för en okunnig person feltolkas, därför är thermograförens kunskaper avgörande för att få en riktig bild av objektet. Värmekameran kan registrera felaktiga mätpunkter i bilden, en orsak är att objektens ytor har olika reflektioner.

Antalet användningsområden för en värmekamera är i det närmaste oändliga. Man använder idag värmekameror inom så vitt skilda områden som tex att leta efter inflammationer på tävlingshästar till att leta efter läckande fjärrvärmerör nedgrävda i marken. Nedan följer exempel på några områden där thermografering har visat sig vara oerhört lönsamt i form av bla; undvikande av oplanerat driftstopp, besparing av driftskostnader, kortare felsökningstider mm.

Hus och fastigheter
• Kontroll av isoleringen/läckage.
• Takisolering
• Fönster / Fönsterinfattning
• Golvvärme
• Radiatorer

Elektriska anläggningar
• Varmgång i kontaktorer pga brända kontakter
• Säkringar med dålig kontakt
• Dåligt åtdragna skruvförband
• För klent dimensionerade kablar/överbelastning
• Dålig kylning av apparatskåp
• Krypströmmar i isolatorer

Industrianläggningar
• Lager, kopplingar
• Elmotorer
• Transmissioner
• Kylrum
• Mesugnar
• Bandtransportörer
• Tanknivåer
• Isolering av rör, pannor mm

El- och Värmedistribution
• Fjärrvärmerör (även nedgrävda)
• Elkraftsledningar - isolatorer i stolpar etc.
• Ställverk

Företag

Ett oplanerat driftstopp kan kosta mycket innan driften kan starta igen. Det kan vara så enkelt som ett lager i en motor som går varmt och skär.

Med hjälp av återkommande värmefotografering ser man dessa fel i tid och kan planera in och byta ut delar i produktionsledet innan det blir stopp.
Elinstallationen kan också vara en svag punkt där vi kan se begynnande fel i form av t.ex. överbelastning. Detta är bra både ur drift- och brandsäkerhetssynpunkt.
Ett avtal om månatlig värmefotografering i förbyggande syfte behöver inte vara dyr utan är istället en bra investering.

Den stora fördelen med värmefotografering är att vi gör vår mätning under drift och helt beröringsfritt. Detta betyder att produktionen inte behöver stå still medan vi gör vår undersökning.

Med hjälp av värmefotografering kan vi undersöka hur bra era fastigheter är isolerade. Läcker det in kalluft som höjer energikostnaden och sänker komforten för de anställda?
Har ni byggt ut eller renoverat? Då kan det vara en bra idé att göra en värmefotografering för att se om isolationen är rätt utförd.
Vi utför värmefotografering på alla typer av fastigheter för att se brister i isoleringen.

Värmefotografering kan utföras på i stort sett allt där ni behöver se en temperatur skillnad. Nedan följer några exempel på användningsområden, men det finns många fler.
Kontakta oss om ni har några frågor, så kan vi tala om hur vi kan hjälpa er.

Exempel på tillämpningsområden:
· Varma lager, kopplingar etc.
· Läckage i värmesystem och ångsystem
· Nivån i stora tankar
· Isolering av rör, pannor etc.
· Överbelastning på elsystem
· Utmärkning av värmegolv

Värmefotografering fastigheter.

Varför ska jag värmefotografera min fastighet?
Som fastighetsägare vet man oftast att det drar in på vissa ställen, någon vägg är kall och energiförbruken är högre än grannarnas.
Men man har ingen riktig helhetsbild av läget, var ska jag som fastighetsägare sätta in åtgärder?

Vad erbjuder vi?
Vi kan genom att göra en värmefotografering peka på de ställen där det finns brister, såsom dålig isolering eller otätheter där det drar in.
Genom att vi skapar ett protokoll med bilder och beskrivningar blir det enklare att se ett övergripande problem, t.ex. bristfällig isolering. Vi pekar även på de stora problemen i ett sammandrag sist i protokollet.

Protokollet är en mycket bra hjälp när man diskuterar med sitt byggföretag eller om man bara vill ha de brister som finns dokumenterade.

Hur går det till?
Vi går igenom huset tillsammans med fastighetsägaren och tar bilder med en speciell IR-kamera, dessa bilder kompletteras också med vanliga digitalbilder.
Själva undersökningen görs utan att några ingrepp behöver göras i byggnaden, möjligtvis bör skrymmande möbler och tavlor mot yttervägg flyttas.
Därefter samlar vi ihop materialet och sammanställer detta till ett protokoll där vi sammanfattar de bilder vi tagit med förslag till åtgärd.
Protokollet skickas sedan till beställaren.

2-årsbesiktningen

Har du nyligen byggt hus är detta något du inte får glömma. Detta är den chans du har att påpeka brister du hittat under de två år du bott där.
Tänk på att denna ska göras inom två år från slutbesiktningen.
Planera gärna in ett datum direkt efter inflyttningen och kontakta gärna husfirman någon månad innan.

Alldeles för många struntar i denna och låter felen bero.
Använd gärna vår kom ihåg lista för att skriva ner felen. Kom ihåg lista

Personligt exempel:
Eftersom jag jobbar med värmefotografering så var det en självklarhet att värmefotografera huset och jag hittade många dolda fel.
Efter lite prat med husfirman så insåg de att detta måste åtgärdas och de kom med protokollet i handen och åtgärdade alla fel.
Se exempel på protollet
Vi hade ingen besiktningsman utan gjorde allt själv med protokollets hjälp och skrev ned alla andra synliga fel.

Om man köper ett hus för flera miljoner så är det väl investerade pengar att göra en värmefotografering. Hos oss kostar detta under 3000 kronor.

Tre saker att komma ihåg:
- Skriv ned alla synliga fel
  Använd gärna vår kom ihåg lista för att skriva ner felen. Kom ihåg lista
- Boka värmefotografering vintern innan (Det behövs minst 10 graders skillnad ute och inne)
- Boka 2-årsbesiktning med husfirman någon månad innan.

Värmegolv

Ibland uppkommer situationer då man måste ta upp hål i golvet eller bara skruva fast något.

Har man då golvvärme så kan det vara ett problem.

Här kan vi hjälpa till med att markera ut slingorna innan borrning eller håltagning. Det är betydligt billigare än att laga ett värmegolv.

Läs mer under värmegolv i menyn ovan.

Byggfusk

Vi har en relativt hög standard på våra hus men misstag kan ske och även rent fusk.

Misstänker du att det drar i vissa hörn, kring trösklar m.m. kan vi med hjälp av värmefotografering dokumentera detta.
Vid eventuell domstolsförhandling är detta ett värdefullt dokument.

Vi har ofta fall där byggfirmor backat direkt efter att de fått vårt protokoll.
Det är inte heller lätt för en byggfirma att hantera ett generellt påstående att det är kallt, utan att kunden kunnat peka på några konkreta brister eller fel.
Även för kunden kan det vara svårt att få byggfirman att förstå vad man menar.

Då kan det vara väl värt att ha dokumentation där man direkt ser att det är fel.
Det kan även visa sig bero på andra saker än det man först misstänker.

Fönsterbyte

Ska du investera i nya fönster?

Vi kan värmefotografera både före och efter bytet.
Innan ser vi om fönstren läcker och om det kanske är något mer ställe som läcker värme.
Efteråt kan vi se om fönsterfirman tätat ordentligt kring fönstren.

Energideklaration

Ett bra komplement till energideklarationen är en värmefotografering. Du får då veta var det läcker ut värme och där det kanske är lämpligast att sätta in åtgärder.

Du får såklart alltid ett protokoll på värmefotograferingen där du får alla brister dokumenterade.

Renovering

Är det dags att renovera eller bygga till huset?

Vi kan värmefotografera för att se om det kanske är mer som ska åtgärdas på en gång eller för att se hur resultatet blev ur isoleringssynpunkt.

Köp av fastighet

Om du är ute och letar efter ett hus eller nyss har köpt ett kan vi hjälpa till att värmefotografera för att se hur mycket värme det läcker.

Kontakta gärna oss för mer information.
Kontaktuppgifter

 

Tillbaka
Thermografering av byggnader Ånglok i drift Thermografering av djur Värmefotografering av hjul på lok Markering av värmeslingor Fräsning i plast

 

Kontakta oss

Kontakta oss

Tack för ditt mail.
Vi svarar så fort vi kan.

Felmeddelande

Tyvärr har ett fel uppstått.
Försök igen senare.

Kontakta oss

Sending mail