IR Gruppen - Thermografering
Hem Värmefotografering Värmegolv Täthetsprovning Flygfoto Övervakning Programmering
Kontakt Certifiering Om oss Bilder
Logga in
 
Värmefotografering
Beröringsfria undersökningar

Att anlita en termograför är ingen kostnad
utan en bra och billig investering.
Översikt   Företag   Privat  

Vad är värmefotografering

Värmefotografering (Thermografering) är en beröringsfri metod att mäta ett objekts temperatur.
Man använder sig av IR-Teknik, IR står för InfraRöd.
Alla material sänder ut IR strålning och mängden har att göra med hur varmt objektet är men även vilken typ av material det är.
Vi använder oss av en speciell värmekamera som känner av denna strålning och visar en bild som vi kan se. Med hjälp av denna teknik kan vi se varma till kalla områden i en färgskala vilket hjälper oss att se läckage m.m. Hänsyn måste tas till omgivande temperatur samt vilket material vi mäter på.


Färgerna är till en hjälp för oss att bedömma den mätning vi för tillfället gör.
Vilken temperatur färgskalan representerar beror helt på de inställningar som görs i värmekameran.

En värmekamera är ett mätinstrument som utan att vidröra föremålen känner av deras infraröda strålning (värme) och omvandlar den till en elektrisk signal. Alla föremål över den absoluta nollpunkten (-273,15°C) avger infraröd strålning. Signalen kan sedan bearbetas för att skapa värmebilder eller användas för temperaturberäkningar. Detta innebär att termografören med hjälp av kameran kan identifiera och utvärdera värmerelaterade fel. Mätobjektet avbildas av värmekameran som mäter inkommande infraröd (IR) strålning och presenterar det som en bild. De thermografiska bilderna kan för en okunnig person feltolkas, därför är thermograförens kunskaper avgörande för att få en riktig bild av objektet. Värmekameran kan registrera felaktiga mätpunkter i bilden, en orsak är att objektens ytor har olika reflektioner.

Antalet användningsområden för en värmekamera är i det närmaste oändliga. Man använder idag värmekameror inom så vitt skilda områden som tex att leta efter inflammationer på tävlingshästar till att leta efter läckande fjärrvärmerör nedgrävda i marken. Nedan följer exempel på några områden där thermografering har visat sig vara oerhört lönsamt i form av bla; undvikande av oplanerat driftstopp, besparing av driftskostnader, kortare felsökningstider mm.

Hus och fastigheter
• Kontroll av isoleringen/läckage.
• Takisolering
• Fönster / Fönsterinfattning
• Golvvärme
• Radiatorer

Elektriska anläggningar
• Varmgång i kontaktorer pga brända kontakter
• Säkringar med dålig kontakt
• Dåligt åtdragna skruvförband
• För klent dimensionerade kablar/överbelastning
• Dålig kylning av apparatskåp
• Krypströmmar i isolatorer

Industrianläggningar
• Lager, kopplingar
• Elmotorer
• Transmissioner
• Kylrum
• Mesugnar
• Bandtransportörer
• Tanknivåer
• Isolering av rör, pannor mm

El- och Värmedistribution
• Fjärrvärmerör (även nedgrävda)
• Elkraftsledningar - isolatorer i stolpar etc.
• Ställverk

Kontakta gärna oss för mer information.
Kontaktuppgifter
Thermografering av byggnader Ånglok i drift Thermografering av djur